Wat is de Balkenende norm 2020?

Wat is de Balkenende norm 2020?

De eerste 12 maanden van de functievervulling (in 2020) mag het inkomen niet meer zijn dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste 6 maanden en € 20.300 per maand voor de volgende 6 maanden. Ook geldt een uurtarief van maximaal € 193.

Hoe hoog is de WNT?

Voor 2022 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 216.000. Voor zorgorganisaties zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Voor de zorgverzekeraars gelden specifieke verhoogde normen.

Wat is de WNT?

De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.

Is bezoldiging bruto of netto?

Ja. Het bezoldigingsmaximum is het maximum van de bezoldiging zoals gedefinieerd in de WNT, waarvan het bruto salaris een onderdeel is.

Wat is een hoog salaris?

Hoeveel Mensen Verdienen Meer Dan €100.000 Per Jaar? Zoals we net al zagen zit je met een salaris van meer dan €90.000 bruto per jaar bijna bij de bovenste 1% van Nederland als het gaat om inkomen. Toch is voor veel mensen €100.000 per jaar een soort van magische grens.

Wat verdient een ziekenhuisbestuurder?

Qua salaris voeren bestuurders van academische ziekenhuizen de ranglijst aan. Zij verdienden gemiddeld 219.000 euro. Onderaan staan de ‘overige aanbieders’ met 86.000 euro. Het hoogste salaris krijgt niet een ziekenhuisbestuurder, maar een ggz-bestuurder.

Hoeveel is de Balkenende norm 2022?

In 2018 is de balkenendenorm 187.000 euro. In 2021 was de maximumbeloning 209.000 euro. Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet normering topinkomens (Wnt) vallen, mogen in 2022 ten hoogste 216.000 euro verdienen.

Wat is een bezoldigingsmaximum?

De totale bezoldiging (overeengekomen/uitbetaalde) mag niet hoger zijn dan het totaal van het maximum over de eerste zes maanden en het maximum over de tweede zes maanden.

Wie valt er onder WNT?

De WNT geldt voor topfunctionarissen in de publieke en semi publieke sector. De wet geeft specifiek aan wie bij het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt.

Wat zijn beloningen betaalbaar op termijn?

Onder ‘beloning betaalbaar op termijn’ vallen de door de instelling betaalde premies voor pensioenregelingen (het werkgeversdeel). Dit betreft niet alleen de premie voor het ouderdomspensioen, maar bijvoorbeeld ook de premie voor een arbeidsongeschiktheidspensioen.