Wat is fluïde redeneren?

Wat is fluïde redeneren?

GF of de FRI staat voor de fluïde redeneren index, de vloeiende intelligentie. Hieronder verstaan we het vermogen tot abstract redeneren, het zien van onderliggende conceptuele relaties tussen visuele objecten en het redeneren op basis van het identificeren en toepassen van regels.

Wat is vloeiende intelligentie?

De vloeiende intelligentie bestaat namelijk uit het probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties, het verbanden leggen tussen informatie en inzicht in problemen. Je zou het ook wel kunnen omschrijven als een ‘aangeboren aanleg’ of ‘aangeboren intelligentie’, die niet aan te leren is.

Wat is kwantitatief redeneren?

Gq: kwantitatieve kennis is het redeneren met rekenkundige informatie. Er is een sterk verband met het fluïde redeneren en wordt daarom vaak samengenomen met Gf. Gc: gekristalliseerde intelligentie omvat de breedte en diepte van iemands verworven kennis binnen een cultuur en het kunnen toepassen van die kennis.

Wat houdt verbaal begrip in?

Verbaal Begrip Index, ook wel VBI is een term die je vooral bij intelligentietesten hoort. Hiermee wordt gemeten hoe de kennis en het vermogen op verbaal niveau zijn. Het zegt wat over je verbale geheugen. Bij een IQ test wordt de score onderverdeeld in vier onderdelen.

Kan een IQ test fout zijn?

IQ testen zijn niet altijd accuraat Uitzonderlijk begaafde of heel creatieve hoogbegaafde kinderen scoren vaak slecht op zo’n standaard test. Je hebt daarom een specialist nodig die aantoonbare ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen en die dus een juist advies kan geven. Linda Silverman noemt het clinical judgement.

Wat meet gewichten WISC V?

Gewichten is een nieuwe subtest in de WISC, bewerkt vanuit de WAIS-IV. Het kind krijgt een weegschaal te zien met een of meer ontbrekende gewichten en krijgt een bepaalde tijd om het antwoord te selecteren waarmee de schaal in evenwicht blijft.

Wat zijn crystallized vaardigheden?

‘Crystallized intelligence’ betreft het vermogen om verworven kennis, vaardigheden en ervaring te gebruiken. Deze vorm van intelligentie neemt in principe toe naarmate iemand ouder wordt (mits sprake van scholing en stimulerende omgeving) en komt o.a. tot uiting in algemene kennis en woordenschat.

Wat is een lage verwerkingssnelheid?

Trage ‘verwerkingssnelheid’ wordt veelal gedefinieerd als een langzamere tijd die het een kind kost om informatie waar te nemen, te verwerken en op te reageren. Het wordt als een basale maat beschouwd die onderliggend is aan complexere cognitieve processen.

Hoe beinvloeden gekristalliseerde en vloeiende intelligentie elkaar?

Een persoon zal zijn gekristalliseerde intelligentie ontwikkelen mits hij zijn vloeibare intelligentie investeert in op leren gebaseerde activiteiten. Tests voor de gekristalliseerde intelligentie evalueren de kennis die een persoon verwerft door interactie met zijn sociaal-culturele omgeving.

Wat is het Performaal IQ?

Performale intelligentie heeft te maken met het oplossen van problemen en het praktisch denken. Hieronder valt ook het ruimtelijk inzicht, het plannen en de fijne motoriek. Het verbaal IQ, daarentegen, zegt iets over het denken in woorden en het verbale geheugen.