Wat staat er in de eed van Hippocrates?

Wat staat er in de eed van Hippocrates?

Nederlandse artseneed (2003) Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Welke beroepsgroep legt eed van Hippocrates af?

Het is duidelijk dat deze regels van medische ethiek voor alle artsen, de meester, zijn zonen en ook de andere leerlingen, golden. Vandaar dat deze eed later door alle artsen diende te worden afgelegd. Deze eed behoort tot de geschriften die worden toegeschreven aan Hippocrates zelf.

Is de artseneed verplicht?

Elke arts is verplicht om goede zorg te geven. Dit staat in de Nederlandse artseneed en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Een arts moet iemand die ziek is in principe behandelen. Toch kan een arts besluiten om te stoppen met een behandeling.

Wat staat er in de gedragsregels voor artsen?

Als arts ga je respectvol om met je patiënt en neem je professionele grenzen in acht. Je onthoudt je van ongewenst, grensoverschrijdend en ontwrichtend gedrag. Als arts bewaak en bevorder je de vertrouwensrelatie met de patiënt. Je houdt geheim wat je tijdens je beroepsuitoefening te weten komt over de patiënt.

Welke eed leggen verpleegkundigen af?

Ik zweer / beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige/verzorgende* op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen. De Eed van verpleegkundigen en verzorgenden is geen juridisch document. Het uitspreken van de eed is ook niet wettelijk verplicht (voor bijvoorbeeld inschrijving in het BIG-register).

Wat is het verschil tussen een eed en een belofte?

Afleggen eed of belofte Bij een eed zweert men op de Bijbel en God en bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de ambtseed of ambtsbelofte. Bij de eed is dit namelijk: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”.

Welke beroepen moeten een eed afleggen?

Een in functie tredend staatshoofd of regeringsleider wordt doorgaans tijdens een bijzondere plechtigheid beëdigd. Medici leggen de Eed van Hippocrates af. Ook bij paramedische beroepen, zoals verpleegkundige, moet men een eed afleggen, waarbij men bijvoorbeeld belooft vertrouwelijke informatie geheim te houden.

Wat betekent Hippocrates?

Hippocrates (Gr. Ἱπποκράτης – Paardentemmer) is de naam van enkele personen uit de Griekse Oudheid: Hippocrates van Gela – tiran op Sicilië (ca. 500 v.

Hoe moet je een eed afleggen?

Je zegt: “ Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” en daarmee roep je de hulp van de Almachtige God in. Bij de belofte is je laatste zin: “Dat verklaar en beloof ik!” Inhoudelijk en juridisch is er geen verschil in wat je zweert of belooft, het verschil is alleen religieus.

Kan een ziekenhuis een patiënt weigeren?

Toestemming weigeren voor een onderzoek of behandeling In de wet staat dat behandeling normaal gesproken alleen is toegestaan met toestemming van de patiënt. Uiteindelijk beslist de patiënt dus zelf of hij/zij wel of niet behandeld wilt worden. De hulpverlener is verplicht om deze beslissing te respecteren.